Kursevi

Kursevi knjigovodstva

Kategorija
RADNE VJEŠTINE
Predavać
Dino
0 ocjena

Opis kursa

Osnovni kursevi knjigovodstva, računovodstva

Modul 40 časova, KALKULACIJA ZA MIN 4-6 polaznika, ___KM+PDV, ukupno __ modula

“Kako ću znati šta duguje, a šta potražuje?” Šta je KIF, a šta KUF!? Obuka za posao knjigovođe

U samom vrhu zanimanja koja se traže u našoj zemlji se nalazi i posao knjigovođe, tako da je ovo odličan izbor za sve one kandidate koji su u potrazi za novim poslom. Ono što je najvažnije, po završetku početnog kursa i obuke za knjigovodstvo, polaznici će steći sva znanja koja su im potrebna da bi mogla samostalno da obavljaju posao knjigovođe, makar na osnovnom nivou, jer će se upoznati sa svim onim poslovima koje svaki knjigovođa inače obavlja.


6 razloga da se opredjelite za kurs knjigovodstva i posao knjigovođe

 1. Knjigovođa je jedno od rijetkih zanimanja za kojim se tražnja ne smanjuje, već naprotiv raste i to uprkos ekonomskoj krizi. Već deceniju unazad, posao knjigovođe nalazi se u prvih 5 najtraženijih i najplaćenijih poslova u regionu.
  2. Minimalna mjesečna suma koju možete zaraditi kreće se u rasponu od 500 do 600 eura.
  3. Za posao knjigovođe nije vam potreban fakultet ili druga visoka škola.
  4. Zanimanje knjigovođe ne podleže strogim zahtevima tržišta – ne morate da spadate u najproduktivnije kadrove, ne morate da govorite 5 jezika, ne morate da izgledate kao top model…
  5. Knjigovođe mogu biti timski igrači, ali vrlo lako mogu i da se osamostale.
  6. Za osamostaljivanje knjigovođe nisu potrebna velika finansijska ulaganja.

Okvirni Plan i program osnovnog kursa

 • Pojam, ciljevi i zadaci knjigovodstva; prosto knjigovodstvo vs dvojno knjigovodstvo; principi urednog knjigovodstva, greške u knjigovodstvu
 • Kontni okvir i kontni plan
 • Knjigovodstveni instrumenti – Inventar imovine, Bilans stanja, Dnevnik, Glavna knjiga, Pomoćne knjige, Zaključni list
 • Značaj i vrste knjigovodstvenih dokumenata (blagajnička dokumenta, nalog za prenos, nalog za uplatu i isplatu, faktura, pro faktura, prijemnica, otpremnica, knjižno odobrenje, knjižno zaduženje)
 • Knjiženje ulaznih faktura sa izradom kalkulacija veleprodaje i maloprodaje, plaćanje dobavljačima i knjiženje izvoda
 • Pojam i podjela troškova i rashoda
 • Obračun plate
 • Prihodi – knjiženje izlaznih faktura
 • Obračun PDV-a
 • Obračun rezultata
 • Upoznavanje sa specijaliziranim knjigovodstvenim softverima

Opći podaci

Broj polaznika u grupi je minimum 5 do maksimum 8.

Cijena po polazniku, po modulu od 20 časova po 45′ iznosi 395KM+PDV, kalkulacija cijene je na bazi grupe od min 4 polaznika.

(polu) Individualno program za 1-2 osobe, cijena po času od 45′ iznosi 40KM+PDV za minimum 20 časova. Za preko 2 modula cijena iznosi 38KM+PDV po času od 45′.

Kurs sadrži 4 modula: uvodni, osnovni, srednji i napredni te dodtno specijalizirani iz oblasti djelatnosti.

Za uspješno položen test izdaje se isključivo Certifikat o uspješno završenom kursu za knjigovodstvo ili računovodstvo, svi moduli, od 1.-4. Isti se izdaje samo nakon završena sva 4 modula. Pojedinačni modularni certifikati se izdaju kao dokaz o pohađanju kursa (Certifikat o pohađanju).
NOTE: Centar ne izdaje certifikate za poziciju  ili zanimanje Samostalni računovođa.


MODULI

Čitav kurs sadrži min 4 modula od po 20 školskih časova/2 modula od po 40č.


DINAMIKA

Semi 2-3x sedmično. Intenzivni kurs 4-5x sedmično po 3-4č dnevno. Trajanje modula 2-4 sedmice, ovisno o dinamici.


Naš EC Interlingua će svim polaznicima, a nakon kursa, pružiti mentorsku podršku  za povezivanje s potencijalnim poslodavcima, objaviti listu osposobljenih polaznika na web stranici, te eventualno istu poslati potencijalnim poslodavcima.


Sadržaj programa, moduli

Sadržaj kursa je moguće skrojiti prema vlastitim potrebama tj odabrati odgovarajuče teme.


Okvirne teme za Modul 1

– Uvod u računovodstvo

– Kontni plan

– Fakturisanje

– Ulazne fakture

– Izlazne fakture

– Izvodi

– Blagajna

Cilj ovog kurs modula je da se polaznik upozna sa načinom rada finansijskog knjigovodstva (glavna knjiga povezana sa sintetičkim knjigovodstvom, analitičkim knjigovodstvom, kupcima, dobavljačima itd). Nastava će se praktično održavati kroz knjigovodstveni softver, Na ovom nivou polaznici će se upoznati i sa kontnim planom preduzeća te će se održavati praktične vježbe na knjiženju ulaznih faktura, izlaznih faktura te obračun PDV-a


Okvirne teme za Modul 2

Stalna sredstva

– Nabavka stalnih sredstava

– Prodaja stalnih sredstava

– Rashod stalnih sredstava

– Obračun amortizacije

Maloprodaja

– Kalkulacije

– Razduženje robe iz prodavnice

– Nivelacije

Veleprodaja

– Nabavka i prodaja robe

Cilj kurs modula 2 je upoznati polaznike sa nabavkom, prodajom, rashodom te obračunom amortizacije stalnih sredstava. Osim finansijskog knjigovodstva polaznici će imati priliku da se upoznaju sa praćenjem robe i zaliha kroz materijalno odnosno robno knjigovodstvo, tj kroz robno knjigovodstvo radit će se vježbe oko nabavke, razduženja sirovina, materijala, robe itd. Također polaznici će biti upoznati sa trgovačkom knjigom preduzeća koja se bave sa nabavom i prodajom robe na malo (maloprodaja i veleprodaja)


Okvirne teme za Modul 3

– Avansni računi

– Obračun PDV-a

– Putni nalozi

– Cesija

– Kompenzacija

– Obračun plata

– Ugovor o djelu

– Autorski honorar

Na kurs modulu 3, kroz knjigovodstveni softwer radit ćemo obračun i kontiranje plata. Kroz obračun plata susretat ćemo se sa:

– Zakonom o porezu na dohodak FBiH

– Pravilnikom o primjeni zakona poreza na dohodak

– Praktičnim knjiženjem avansnih faktura

– Izradom i knjiženjem blagajne

– Izradom i knjiženjemcesije, kompezacije

– Obračunom i knjiženjem ugovora o djelu i autorski honorarima


Okvirne teme kursa za Modul 4

Knjiženje po vrstama djelatnosti

– Uslužne djelatnosti (građevinska djelatnost, autoprevoznici, vođenje poslovnih knjiga….)

– Trgovinska djelatnost

– Nabavka i prodaja nekretnina

– Završni obračuni

– NVO

Cilj modula 4 je upoznati plaznike sa finansijskim knjigovodstvom po vrstama djelatnosti. Osim knjiženja kroz knjigovodstveni softver polaznici će imati priliku da se upoznaju sa bruto bilansom preduzeća, te analitičkim karticama glavne knjige i završnim obračunima.


UPIS

UPIS U TOKU!

Do svakog 25-og u mjesecu. POČETAK NASTAVE – Prva sedmica narednog mjeseca.

O predavaću

 • Dino