Blog

B1 Prijelazni

PROVJERA ZNANJA

Sa potvrdom o nivou znanja stranoga jezika, poznavanja rada na računaru ili daktilografije tj slijepog kucanja i sl.

Note: Certifikat pokazuje trenutno stvarno znanje polaznika koje vrijedi max do 1 godine dana uz uslov frekventnog korištenja datog stranog jezika u svakodnevnoj poslovnoj ili životnoj situaciji tj. komunikaciji. Duplikate ne izdajemo!


Za pojedince

Ako vam je potrebna potvrda kojom bi dokazali znanje stranoga jezika ili certifikat o poznavanju rada na računaru tj. računarskih vještina, te poznavanja vještina kucanja, a ne želite ponadati kurs, u Interlingua Edukacionom Centru Sarajevo možete pristupiti testiranju te dobiti validan certifikat. Testiranje se provodi u bilo kojem terminu tj onom koji sami izaberete. Test se sastoji od pismenog i usmenog dijela i traje od 1,5 – 2,5h ovisno o vrsti testiranja.

Certifikat znanja stranog jezika – Nakon uspješno položenog testa znanja stranog jezika izdati ćemo vam potvrdu u skladu s jezičnom mapom Vijeća Europe odnosno certifikat In-Interlingua Language School prepoznatljiv u našoj zemlji, a i šire.

Note: Certifikat pokazuje trenutno stvarno znanje polaznika koje vrijedi max do 1 godine dana uz uslov frekventnog korištenja datog stranog jezika u svakodnevnoj poslovnoj ili životnoj situaciji tj. komunikaciji.

Certifikat o poznavanju računarskih vještina, poslovne informatike, web i grafičkog dizajna i sl. se izdaje sukladno poznavanju odgovarajućeg pomenutog programa.

Certifikat za poznavanje vještina kucanja se izdaje na na bazi poznavanja vještina kucanja, desetoprstnog kucanja, korištenja u radu svih prstiju, broja greški u kucanju, te brzine kucanja i sl.


Za firme

U Interlingua Edukacionom Centru Sarajevo organiziramo testiranje znanja stranih jezika vaših zaposlenika ili kandidata za radna mjesta u vašoj firmi. Testiranjem provjeravamo sve jezične vještine na stranom jeziku, a možemo prirediti i poseban test koji ce biti prilagođen vašoj djelatnosti i radnim mjestima za koja je testiranje potrebno. Rezultate testiranja možemo izraziti na bilo koji nacin koji vam je potreban: kao opis postignutih sposobnosti na stranom jeziku, postignuti stupanj znanja stranog jezika, postignuta razina po referentnom okviru Vijeca Europe ili nekom drugom kriteriju. Testiranje kandidata se izvodi na svojim lokacijama ili na lokacijama klijenta. Naš stručni tim kontaktira kandidate i dogovora termine testiranja. U slučaju da se kandidat ne odazove na testiranje, Interlingua organizira dodatne termine testiranja i o tome obavještava naručitelja i kandidata. Izvještaj za svakog kandidata podnosi se u pisanom ili elektroničkom obliku ovisno o dogovoru. Cijena testiranja ovisi o razini znanja, oblika vještina, broja polaznika te izdavanju certifikata ili izvještaja o uspjehu, a za koju je potrebno provesti testiranje. Za više informacija pošaljite nam upit na info@interlingua.ba


Testiranje kandidata za posao

Testiranje znanja pojedinog nivoa stranog jezika uključuje pismeno i usmeno testiranje u ukupnom trajanju od 150 minuta, 2.5 sata. Prema potrebi, testiranje sadrži i provjeru znanja stranog jezika u ciljanim područjima ovisno o djelatnosti naručitelja i radnom mjestu za koje se kandidat natječe. Testiranjem se utvrđuje znanje stranog jezika u sljedećim područjima:

– Poznavanje vokabulara
– Gramatika u funkciji govora
– Govorne vještine – Tečnost / Tačnost u govoru
– Razumijevanje teksta, pisanje, slušanje


Cijena testiranja za jednog, dva ili više kandidata

U jednom terminu je 150KM+PDV/po osobi, i razlikuje se po osnovu stranog jezika, njegove težine, raspoloživosti ispitivača i sl. BHS jezike, svi drugi slavenski jezici 30% na cijenu, a za više kandidata kako slijedi:

  • 2 kandidata ____KM uključen PDV
  • 3 kandidata u jednom terminu dijele CIJENU od ___KM+PDV
  •  4-6 kandidata u jednom terminu dijele CIJENU od ___KM+PDV

*Za članove porodice i bračne parove odobravamo popuste


 

Procedura prijave

Molimo da printate, popunite aplikaciju, koju Vam pošaljete emailom, te skeniranu pošaljete emailom. Nakon uplate, na žiro račun skole br: 1020290000013152 kod Union banke DD Sarajevo, Svrha doznake: Provjera znanja stranih jezika/poznavanja računarskih vještina/daktilografije; Primalac: Interlingua d.o.o. Centar za strane jezike, usluge i ostalo obrazovanje; Iznos ___KM+PDV(____KM), odmah u roku 24h organizujemo ispit, pismeno i usmeno, te u istom danu zavrsavamo administriranje i dodjelu certifikata. Ispit se organizije nakon sto uplata dospije na nas Ž.R.


Testiranje za firme – Cijena po dogovoru

Ovisno o lokaciji i br. pol. testiranja škola može odobriti popust do 50%
(Važi za veći ugovoreni broj polaznika firme, a preko 7 kandidata)
Za ostale varijante provjere znanja cijena se formira u dogovoru sa klijentom.

Ovisno o lokaciji testiranja škola može odobriti popust do 15%
(Važi za veći ugovoreni broj polaznika firme, a preko 50 kandidata)


PROCEDURA

Popunite APLIKACIJU

Uslikanu ili skeniranu  pošaljete emailom/Isprintanudonosite prije zakazanog termina u naš office!

Plaćanje:

Primalac : INTERLINGUA d.o.o, ul. Branilaca Sarajeva 39/I

Svrha doznake: Uplata za provjeru znanja______________(upisati šta se provjerava)

TRANSAKCIONI RAČUN : 1020290000013152

kod UNION BANKA DD SARAJEVO


IBAN : BA3911020290000013152   SWIFT CODE: UBKSBA22


PDV BROJ: 200204310002,

Ostavi komentar