English (United Kingdom)

Naš i Vaš cilj je aktivna komunikacija!

QuarkXPress

TRAJANJE KURSA: 1 sedmica po modulu od 10h, Ukupno: 4 modula, 4 sedmice(4x10h)


POČETAK NASTAVE : 19.10. i 26.10.2015. Na upit


Obuka za QuarkXPress trаje oko 3-6 sedmica, ovisno o intenzitetu(SEMI ili INTI) i ima ukupno 40 punih sati raspoređenih u 4 modula od po 12h(jedan modul). Za pohađanje ovog kursa potrebno je osnovno poznavanje rada na računaru. QuarkXPress je program koji služi za pripremu za štampu tj. za "sklapanje" strana neke publikacije od već gotovih elemenata (slika, teksta i vektorskih crteža).Ovaj kompleksni softevr jedan je retkih na tržištu koji nosi reputaciju standarda medu DTP (Desktop Publishing - stono izdavašvo) aplikacijama.


TRAJANJE SEMINARA: 1 sedmica po modulu - Ukupno 4 modula, 3-6 sedmica(10h po modulu)


ZA GRUPE: 1 MODUL= 5 dolazaka/dana=5x sedmično po 2h =Ukupno 10h. (progres test uključen)

Individualno: 1 MODUL= 4 dolaska/dana =4x po 2h sedmično=Ukupno 10h po 60'. (progres test uključen)

Grupna obuka traje 12 punih sati po jednom modulu i organizovana je tako da dolazite 5 dana u sedmici nastava pohađa po 2h dnevno, u odabranom terminu prije početka obuke te uz usaglašenost svih polaznika. Termini su: prijepodnevni i popodnevni. 

Dinamika nastave : Intenzivna 4-5xsedmično(svakim radnim danom) i poluintenzivna 2-3xsedmično(svaki drugi radni dan)

Kalkulacija cijene za minimum 5 polaznika, za manji broj polaznika cijena se uvećava za 35%)


Materijali neophodna oprema za kurs

Budući da je kurs praktične prirode bilo bi poželjno da polaznici sa sobom nose laptop na kome su instalirani QuarkX Press, Photoshop CS5 i Corel Draw x3, ovisno o tipu kursa koji se pohađa


CIJENE

Postoje TRI varijante obuke grupna, polu-individualna i individualna.

1. Rad u grupi:  Cijena 99KM/Modul/Polaznik,  za 10h (PDV uključen)

2. Individualni rad: Cijena 499KM/Modul, za 8h(PDV uključen)

3. Polu-Individualna: 2 polaznika dijele cijenu kao pod 2. Individualni rad


Napomena:

 • 10% popusta za bivše polaznike
 • cijene se mogu razlikovati prema specifičnim zahtjevimaGrupe

Grupe su male od min 4-8 polaznika, tako da predavač ima mogućnosti da svakom polazniku posveti onoliko vremena i pažnje koliko je potrebno da se savlada predviđeno gradivo. NOTE: Kurs se ne organizuje za grupe ispod 3 polaznika!


Okvirni sadržaj kursa - Modul 1


Navedene teme su mogući izbor okvirnog sadržaja, odn. predavač će izabrati odgovarajući sadržaj kursa a prema potrebama polaznika. (Tailor made courses) Uvod

 • Kratak vodič kroz QuarkXPress
 • Otvaranje novog dokumenta
 • Rad s okvirima
 • Rad s tekstom
 • Rad sa slikama
 • Rad s linijama
 • Crtanje oblika
 • Pravljenje boja
 • Bojenje
 • štampanje dokumenta


I Upoznavanje s QuarkXPressom

 • šta sve može QuarkXPress
 • Osnovni principi rada u QuarkXPressu
 • Prilagođavanje radnog procesa
 • Terminologija QuarkXPressa
 • Novine u verziji 5


II Putovanje po QuarkXPressu

 • Pregled programskih datoteka
 • Snalaženje u prozoru dokumenta
 • Kretanje kroz dokument
 • Rad s pomoćnim linijama
 • Upoznavanje s alatkama
 • Upoznavanje s paletama
 • Upoznavanje s menijima
 • Korišćenje mernih sistema


III Prilagođavanje QuarkXPressa

 • Razlike između opštih i posebnih kontrola
 • Izmena podrazumevanih parametara
 • Podešavanje opštih parametara
 • Podešavanje parametara dokumenta i Web dokumenta
 • Podešavanje parametara za posebne namene


IV Rad s datotekama

 • Otvaranje datoteka
 • Snimanje datoteka
 • Zatvaranje datoteka


V Radno okruženje

 • Izbor hardvera
 • Nabavka osnovnog softvera
 • Rad s fontovima


VI Teorija izgleda i preloma strana

 • Terminologija preloma strana
 • Sedam osnovnih pravila dobrog dizajna
 • Postavljanje temelja
 • Uzori i samostalno dizajniranje


VII Izrada novog dokumenta

 • Započinjanje novog dokumenta
 • Promena veličine dokumenta
 • Promena parametara dokumenta
 • Izmena pomoćnih linija na matičnoj strani


VIII Rad sa objektima

 • Tipovi objekata
 • Crtanje objekata
 • Izbor i poništavanje objekata
 • Podešavanje objekata
 • Automatsko poravnavanje i podešavanje razmaka
 • između objekata
 • Automatsko kopiranje i određivanje razmaka između objekata
 • Definisanje stilova za linije i ramove
 • Menjanje tipa objekata
 • Ređanje objekata
 • Grupisanje objekata
 • Zaključavanje i ograničavanje objekataOkvirni sadržaj kursa - Modul 2


IX Rad sa stranama

 • Izrada preklopljenih naspramnih strana
 • Rad s matičnim stranama
 • Numerisanje strana i odeljaka


X Rad sa slojevima

 • Kako rade slojevi
 • Izrada slojeva
 • Rad s objektima na slojevima
 • Rad sa slojevima
 • štampanje slojeva


XI Rad sa tekstualnim datotekama

 • Priprema tekstualnih datoteka
 • Uvoženje tekstualnih datoteka
 • Izvoz tekstualnih datoteka


XII Ispisivanje teksta

 • Unos teksta
 • Ispisivanje teksta u automatske okvire za tekst
 • Povezivanje okvira za tekst
 • Prekidanje i preusmeravanje veza
 • Postavljanje teksta u okvire


XIII Redigovanje teksta

 • Redigovanje teksta u QuarkXPressu
 • Brojanje reči
 • Provera pravopisa
 • Pronalaženje i zamena


XIV Teorija tipografije

 • Upoznavanje tipografskih termina
 • Tipografska boja i različita tipografska pisma
 • Tipografska pisma
 • Izbor najboljeg tipografskog pisma


XV Podešavanje atributa znakova

 • Pristup atributima znakova
 • Podešavanje veličine i razmere
 • Izbor odgovarajućeg fonta i stila pisma
 • Primena boje i senke
 • Podešavanje razmaka između znakova


XVI Podešavanje atributa pasusa

 • Pristup atributima pasusa
 • Podešavanje uvlake
 • Podešavanje proreda
 • Podešavanje razmaka između pasusa
 • Poravnanje pasusa
 • Nerazdvajanje redova i pasusa


XVII Fino podešavanje razmaka

 • Podela reči i obostrano poravnanje
 • Pravljenje H&J skupova
 • Upotreba posebnih belina
 • Rad s mrežom osnovnih linija
 • Opcija Line Check
 • Uklapanje teksta


XVIII Specijalni tipografski efekti

 • Oznake za nabrajanje i liste
 • Označavanje pasusa
 • Rad sa posebnim znakovima
 • Formatiranje razlomaka i cena
 • Izrada inicijala
 • Dodavanje senke
 • Tekst u negativu
 • Viseća interpunkcija
 • Primena specijalnih efekata
 • Sažetak


XVIII Tabulatori i tabele

 • Uvod u tabulatore
 • Podešavanje tabulatora
 • Tabele
 • Pretvaranje teksta u tabelu
 • Uređivanje sadržaja tabela
 • Izmena tabela


Ispit M1+2

 • Polaznici treba da samostalno urade ispitni zadatak i time pokažu da su sposobni da se brzo i efikasno savladaju zahtjeve ovog kursa.Okvirni sadržaj kursa - Modul 3


XIX Rad s grafičkim datotekama

 • Priprema grafičkih datoteka
 • Uvoz grafičkih datoteka
 • Rad s grafičkim vezama
 • Snimanje strana u formatu EPS


XX Obrada grafike

 • Izbor prave alatke
 • Pozicioniranje slike
 • Promena veličine slike
 • Podešavanje ugla slike,iskošavanje i izokretanje slike
 • Primena fotografskih efekata
 • Kontrola boje i zasićenja
 • Ubrzavanje štampanja i prikazivanja slike na ekranu


XXI Putanje za isecanje

 • Uvoženje putanja za isecanje zajedno sa slikom
 • Pravljenje putanja za isecanje u QuarkXPressu
 • Pravljenje putanja za isecanje u Photoshopu
 • Uređivanje putanja za isecanje


XXII Kombinovanje teksta i grafike

 • Prelom teksta oko objekta
 • Pričvršćivanje objekata
 • Pretvaranje teksta u grafiku
 • Rad sa isprekidanim linijama,prugama i linijama za podvlačenje


XXIII Grafičke alatke i termini

 • Osnovni termini
 • Alatke za crtanje
 • Vrste čvorova i segmenata
 • Alatke za doradu oblika


XXIV Izrada crteža

 • Izrada crteža pomoću pravolinijskih segmenata
 • Crtanje slobodnom rukom
 • Crtanje krivih linija pomoću Bezjeovih alatki


XXV Kombinovanje grafičkih elemenata

 • Stapanje okvira i linija
 • Podela putanja stopljenih objekata
 • Promena razmere crteža sa više objekata


Progres Test M3

 • Polaznici treba da samostalno urade ispitni zadatak i time pokažu da su sposobni da se brzo i efikasno savladaju zahtjeve ovog kursa.Okvirni sadržaj kursa - Modul 4


XXVI Osnove boja

 • Rečnik boja
 • Procesne i posebne boje
 • Modeli boja


XXVII Definisanje i primena boja

 • Definisanje boja
 • Upotreba posebnih boja
 • Upotreba boja Multi-Ink
 • Primena boje
 • Upravljanje bojama
 • Rad sa slikama u boji


XXVIII Upravljanje bojama

 • Podešavanje sistema
 • Aktiviranje pomoćnog programa CMS
 • Podešavanje ekranskog prikaza
 • Profili izlaznih uređaja
 • Kalibracija uvezenih boja
 • XXIX Upotreba stilova
 • Definisanje stilova
 • Upotreba podrazumevanih stilova Normal i No Style
 • Rad sa stilovima
 • Izrada stilova
 • Primena stilova
 • Upravljanje stilovima


XXIX Biblioteke i šabloni

 • Planiranje biblioteka i šablona
 • Korišćenje biblioteka
 • Rad sa elementima biblioteke
 • Rad sa šablonima


XXX Prelom dugačkih dokumenata

 • Organizovanje dokumenata pomoću knjige poglavlja
 • Pravljenje sadržaja i spiskova
 • Pravljenje indeksa
 • Sažetak


XXXI štampanje dokumenata

 • Izbor pravog štampača
 • Podešavanje štampača
 • Priprema za štampanje
 • štampanje u QuarkXPressu
 • štampanje sa separacijom boja
 • štampanje u datoteku
 • Zadavanje stilova štampanja


XXXII Saradnja sa studijima

 • za osvetljavanje filmova
 • Osnovni termini
 • Prikupljanje neophodnih datoteka


XXXIII: Osnove objavljivanja na Webu

 • Rečnik Web izdavaštva
 • šta je HTML?
 • Pregled razlika
 • Priprema za Web
 • Upotreba boja
 • Tipografija na Webu
 • Formati datoteka sa slikama


XXXIV Izvoz dokumenata kao PDF datoteka

 • šta treba znati o PDF datotekama
 • Izrada PDF datoteka u QuarkXPressu
 • Pripremanje datoteka za štampu pomoću formata PDF


Ispit M1+M2+M3+M4

 • Polaznici treba da samostalno urade ispitni zadatak i time pokažu da su sposobni da se brzo i efikasno savladaju zahtjeve ovog kursa.


Priručnik
 
164370