English (United Kingdom)

Naš i Vaš cilj je aktivna komunikacija!

 Kodeksi ponašanja u našoj školi


U našem edukacionom centru garantira se poštivanje slijedećih kodeksa:

1. Kodeks ponašanja prema korisnicima usluga

2. Kodeks ponašanja prema zaposlenicima i vanjskim suradnicima

3. Kodeks ponašanja pri oglašavanju

4. Kodeks ponašanja polaznika

5. Kodeks ponašanja predavača 


CJELOKUPAN PRAVILNIK EC Interlingua možete pronaći na linku:


PRAVILNIK I KODEKS PONAŠANJA U EC INTERLINGUAKODEKS PONAŠANJA EC INTERLINGUA PREMA KORISNICIMA OBRAZOVNIH USLUGAŠkola Interlingua garantuje za :

1.   visoke nastavne i obrazovne standarde, te primjerene i učinkovite nastavne metode uz jasno definirane programe,

2.   profesionalno ponašanje i korektan poslovni odnos,

3.   potpunu tačnost i vjerodostojnost objavljenih informacija, posebno o broju nastavnih sati pojedinačnih obuka, broju polaznika po grupi te prilagođenosti programa dobi polaznika,

4.   strukturiran tok podučavanja podijeljen na odgovarajuće nivo i prilagođen potrebama polaznika,

5.   raspoređivanje polaznika u grupe u skladu s dobi, potrebama i predznanjem,

6.   redovitu primjerenu procjenu znanja polaznika te završni ispit primjeren dobi i programu tečaja,

7.   stalno stručno usavršavanje nastavnika i nadzor kvalificiranog stručnog koordinatora za nastavna pitanja/direktora za nastavu,

8.   redovito praćenje rada nastavnika,

9.   odsustvo svake diskriminacije korisnika usluga temeljem spola, nacionalnosti, vjere, rase ili socijalnog statusa,

10. poduzimanje svih razumnih sigurnosnih mjera za zaštitu korisnika usluga tijekom boravka u prostoru škole,

11. prilagođavanje polaznicima s posebnim potrebama, u okvirima mogućnosti škole,

12. jasno određene postupke za rješavanje žalbi, pritužbi i slučajeva neprilagođenog ponašanja korisnika usluga,

13. mogućnost konzultacija i savjeta u odabiru kurseva,

14. odgovarajući prijemni ured uz jasno naznačeno radno vrijeme,

15. cijene primjerene uslugama.KODEKS PONAŠANJA ŠKOLE PREMA ZAPOSLENICIMA I VANJSKIM SARADNICIMAŠkola Interlingua garantuje :

1. da svi zaposlenici i saradnici pojedine škole sklapaju sa školom ugovore u skladu sa zakonskim propisima i relevantnim državnim standardima, posebice u odnosu na:

• plaću,

• trajanje ugovora,

• broj radnih i nastavnih sati godišnje,

• ostale radne obaveze,

• plaćeni godišnji odmor (za zaposlenike po ugovoru o zapošljavanju na neodređemo vrijeme),

2. da svi zaposlenici i suradnici imaju odgovarajuće kvalifikacije za posao koji obavljaju;

3. da stručno i administrativno osoblje kontinuirano radi na vlastitom usavršavanju uz uvjete za permanentno stručno obrazovanje u okviru ili izvan radnog vremena;

4. da se osoblju osigurava odgovarajući radni prostor i korištenje adekvatne opreme;

5. postojanje jasno određenih postupaka za rješavanje pritužbi zaposlenika i suradnika te u slučaju pokretanja disciplinskog postupka;

6. da osoblje škole ima pravo na uvid u sve pravilnike i kodekse škole, te u sve relevantne informacije o poslovnoj politici, ciljevima, strategijama, postupcima i redovitim aktivnostima škole;

7. da ni na koji način ne diskriminira osoblje temeljem spola, nacionalnosti, vjere, rase ili socijalnog statusa.KODEKS PONAŠANJA EC INTERLINGUA PRI OGLAŠAVANJUInterlingua garantuje :

•   da njihovi reklamni i promotivni materijali sadrže vjerodostojne, potpune i jasne informacije o tkursevima i drugim aktivnostima škole,

•   da prije upisa jasno i potpuno upoznaju korisnike usluga s organizacijom nastave te jasno navode

a) minimalno trajanje kurseva s predviđenim datumima početka i svršetka, po mogućnosti

b) broj predviđenih nastavnih sati i mogućih drugih aktivnosti,

c)  datume praznika i ostalih neradnih dana,

d) postupke raspoređivanja polaznika u odgovarajuće nivoe, načine obavještavanja o uspjehu i uslove koje je potrebno ispuniti za dobivanje certifikata,

e)  veličinu i sastav grupe, uključivši dobnu skupinu,

f)   mogućnost korištenja grupe za potrebe usavršavanja nastavnika

•   da prije upisa jasno i potpuno informiraju korisnike usluga o sadržaju ugovora, posebno o tačnoj i potpunoj cijeni kursaeva te o pravima potpisnika u slučaju raskida ugovora(Prihvat ponude),

•   da sve cijene navedene u promotivnom i drugom pisanom materijalu jasno odražavaju usluge i/ili robe uključene u cijenu, sve predvidive dodatne poreze i davanja te usluge i/ili robe koje se mogu posebno ugovoriti i platiti (npr. polaganje međunarodnih ispita),

•   da certifikati i potvrde o pohađanju koje škola izdaje u bilo koju svrhu odgovaraju činjeničnom stanju i da se temelje na vjerodostojnom i primjereno održanom testu i/ili ispitu te da za cjelodnevne ili rezidenci-jalne tečajeve osigurava primjereni stručni nadzor nad malodobnim polaznicima.
KODEKS PONAŠANJA POLAZNIKAPodučavanje i obuka polaznika može biti infividualna ili u grupi od min 2 do max 8 polaznika i to slijedećih programa:


 • općeg, poslovnog i stručnog stranog jezika,
 • podučavanje stranog jezika za posebne namjene,
 • podučavanje odraslih osoba
 • podučavanje mlađih polaznika i djece
 • profesionalne obuke kao npr.: IT, administrativne, ugostiteljsko-turističke, marketinške, menadžerske, prodajno-trgovačke i nabavne obuke, i dr. ) 


ULAZ U ZGRADU

Za vrijeme trajanja nastave, nije dozvoljeno okupljati se ispred ulaza zgrade ili učionica u kojima traje nastava te preglasno razgovarati kako se ne bi remetio kućni red i nastavni proces. Prilikom napuštanja zgrade molimo da uvažavate i druge stanare. Zbog nesmetanog odvijanja nastave molimo vas da dođete u zgradu najranije 5 minuta prije početka nastave, kako se ne bi stvarala nepotrebna gužva.


Zbog reda i čistoće naše škole, pušenje i konzumiranje hrane i pića u zgradi škole nije dozvoljeno.  Pušenje nije dozvoljeno u učionici, holu, haustoru zgrade nego isključivo ispred zgrade u kojoj se nalazi centar.


NA NASTAVI

Dolazak : Na nastavu JE POŽELJNO dolaziti na vrijeme. U slučaju  da zakasnite na početak nastave, a više od 15 minuta, molimo da ne ometate nastavu. Na nastavi biste trebali imati literaturu i ostali potreban pribor !!


ZABRANJENO JE:

 • Za vrijeme trajanja kursa, obuke ili sl. zabranjuje se polaznicima lično ugovaranje poslova sa predavačima, a vezanim za djelatnost koju obavlja davalac usluge, a u suprotnom škola može isključiti polaznika iz nastavnog procesa te sudski zatražiti naknadu štete tj izgubljene dobiti škole kpkja je prouzrokovana ovakvim ponašanjem polaznika kurseva. 


NASTAVA (Interlingua In Sarajevo)

Polaznici pohađaju nastavu prema datom rasporedu. Nastavna dinamika može biti intenzivnog, polu-intenzivnog i ekstenzivnog karaktera. Intenzivni kursevi se pohađaju 3x sedmično po 3-4 časa dnevno ili 4-5x sedmično po 2-4 časa dnevno. Polu-intenzivni kursevi se pohađaju 2x po 3 časa dnevno ili 3x po 2 časa dnevno. Ekstenzivna nastava se pohađa 1x sedmično po 3 časa ili 2x sedmično po 2 časa.

Nastava se obično pohađa 2 puta sedmično,  u bloku 1,5h tj. po 2 školska časa od 45' te svaki drugi petak po 2 časa od 45' što je prosječno 5 školskih časova sedmično u ukupnom trajanju kursa od 4 sedmice. (5  časova x 4 sedmice = 20 časova sa uključenim finalnim testiranjima, što čini jedan modul. Jedan nivo sadrži 3-5 modula, a ovisno o nivou prema CEFR-u.). Dinamika nastave se dogovara u skladu sa mogućnostima škole i zahtjevima većine polaznika.

InSA centar određuje dane pohađanja istih te zadržava pravo izmjene istih, a u dogovoru sa polaznicima. Dani pohađanja nastave su svi radni dani od Ponedjeljka - Petka ili u nekim slučajevima i eventualno subote.

InSA centar zadržava pravo otkazivanja ili prolongiranja početka nastave i do narednog upisnog roka ukoliko se ne prijavi odgovarajući minimalni broj kandidata, da promjeni termin ili zamjeni predavača ukoliko to nalažu uslovi. Broj polaznika u jednoj jezičkoj grupi (Rad u grupi ili polu-individualna nastava) min 2 do maksimum 8 polaznika. Kalkulacija cijene je na bazi veličine grupe od min 2 do max 8 polaznika polaznika.

InSA centar može obezbjediti literaturu kojom se polaznici mogu poslužiti isklučivo na času. Polaznici koji žele imati knjigu u trajno vlasništvo istu mogu kupiti u nekoj od sarajevskih knjžara, .... ili sl. U skladu sa potrebama polaznika predavač može pripremati dodatne materijale za kurs tkzv "handouts"


Upotreba vaših mobilnih telefona za vrijeme trajanja nastave nije dozvoljena.

Svi koji nakon više upozorenja upotrijebe mobilni telefon mogu biti udaljeni sa nastave.

Tokom nastave za vrijeme predavanja ili vježbi nije dozvoljeno remetiti nastavu i smetati drugima.

 PRAVILA PONAŠANJA NA ISPITU


Za vrijeme ispita nije dozvoljeno razgovarati sa kolegama i remetiti rad drugih kandidata. Svi koji se ne pridržavaju ove tačke kućnog reda mogu biti diskvalifikovani.

Svaki polaznik će dobiti list s pitanjima i list s odgovorima. Nije dozvoljeno pisati na listu pitanja. Sve odgovori se pišu na listu predviđenom za iste.(answer sheet). Student je dužan napisati svoje ime i prezime. Ponesite samo šta vam je potrebno! Na ispit je dozvoljeno ponijeti samo olovku, hemijsku i gumicu za brisanje. Ostali materijal nije dozvoljeno imati na stolu tokom ispita.

Za vrijeme trajanja ispita nije dozvoljeno obraćati se drugom kandidatu. Svaki kandidat treba slušati upute za izdradu testa i uraditi šta se od njega traži. Svaki kandidat treba slijediti upute napisane na papiru sa pitanjima a odgovore pisati na papiru za odgovore. Prije početka ispita kandidati trebaju napisati informacije koje se od njega traže na početnoj strani testa. Ukoliko kandidat ima nejasnoća u vezi sa izradom testa može podići ruku i profesor će doći do kandidata i pojasniti mu.

Prepisivanje i bilo koje drugo nepošteno i neprikladno ponašanje za vrijeme ispita rezultirat će diskvalifikovanjem kandidata sa ispita. 

Svaki student/polaznik treba saznati tačno vrijeme i mjesto održavanja ispita, te doći na ispit u dato vrijeme za ispit. U slučaju da student zakasni na ispit profesor zadržava pravo da mu ne dozvoli prisustovati ispitu. Da bi prisustovali ispitu student je obavezan imati identifikacioni dokument (index, ličnu kartu ili neki drugi dokument sa slikom).


Napuštanje učionice


Iz bilo kojeg razloga, za vrijeme testa, nije dozvoljeno napustiti učionicu bez dozvole profesora. Nakon završetka testa kandidat treba predati list s pitanjima, list s odgovorima i ostale papire koje je koristio prilikom izrade testa.


Molimo sve polaznike da poštuju procedure i kućni red škole kako bi postigli bolju učinkovitost u nastavi.  Sva pitanja vezana za organizaciju nastave se  šalju putem emaila  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambot-a, potrebno je JavaScript omogućiti da bi je vidjeli

KODEKS PONAŠANJA PREDAVAČA

Predavači su obavezni slijedeće:


Administracija kurseva :


 • Pratiti prisustvo i progres polaznika
 • Pratiti rezultate testova polaznika (progress modularni test, midcourse test, final test)
 • Pratiti povratne informacije polaznika pomoću anketa (min 3x u toku kursa, 1x po modulu)
 • Ispravka zadaća (online ili pismeni oblik)
 • Podnositi finansijske izvještaje o održanim satima u nastavi i sl.
 • Mjesečno izvještavanje putem datih tabela materijala za predavače za sve gore navedeno

Evaluacija i priprema nastave

 • Ocjenjivanje i testiranje polaznika (priprema i ispravka testova)
 • Pripremanje nastave
 • Pronalaženje, izrada i razvijanje nastavnih materijalaOstalo:

 • da pripremaju i održavaju nastavu u skladu sa Interlingua kodom/međunarodnim standardima
 • da prisustvuju na sastancima, seminarima i radionicama
 • da promovišu školu u pozitivnom svjetlu van radnog mjesta
 • da nadgledaju i zabilježe sve reakcije, prijedloge i sugestije  polaznika o nastavi ili školi
 • da predstavljaju sve aspekte škole u pozitivnom svjetlu
 • da se oblače (dress code) i profesionalno ponašaju u skladu sa zahtjevima menadžmenta i prema očekivanjima polaznika.
 • da sa klijentima kojima predaju strani jezik imaju isključivo profesionalan odnos.
 • da posvećuju jednaku pažnju svim polaznicima
 • da čuvaju školsku opremu od oštećenja
 • da vode računa o ekonomičnoj potrošnji energenata i potrošnog materijala u toku radnog vremena  (Npr. nakon izlaska iz učionice ugasiti svjetla, kompjutere, klimu, kopir aparat i zaključavati vrata prostora i zgrade.)
 • da prihvati privremene ili trajne varijacije njihovih odgovornosti i dužnosti u skladu s njihovim mogućnostima, ako to budu zahtjevale potrebe kompanije
 • da vodi korektnu i blagovremenu poslovnu korespodenciju (najkasnije unutar 24h a u toku nastave unutar 12h)
 • dakoristi oficijelnu email adresu dodijeljenu od EC Interlingua.


Zabranjuje se!!

 • Predavaču/Izvršiocu posla da bez odobrenja poslodavca, za svoj ili tuđi račun zaključuje poslove sa klijentima škole, iz djelatnosti koju obavlja poslodavac, kao i odavanje poslovnih tajni vezanih za djelatnost.
 • Druženje, intimiziranje i sl. sa klijentima Interlingue, van nastave nije dozvoljeno kako za vrijeme trajanja poslovnog odnosa odn. nastave, tako i 3 mjeseca nakon završetka nastave.
 • Za vrijeme trajanja ovog ugovora i 6 mjeseci nakon završetka istog izvršilac ne može lično ugovarati poslove vezane za djelatnost koju obavlja poslodavac od klijenata ili bivših klijenata poslodavca.
 • Predavač/Izvršilac posla mora biti apsolutno diskretan vezano za poslove kompanije i njenih klijenata.
 • Bilo kakvo kršenje pravila vezanih za povjerljivost će se tretirati kao težak prekršaj i biti će popraćen otkazom bez otkaznog roka i plaćanja penala u skladu sa ugovorom i eventualne materijalne odštete odnosno odštete nanesene duševnom boli prema menadžeru-mentu.


 
178001