English (United Kingdom)

Naš i Vaš cilj je aktivna komunikacija!

 Kodeksi ponašanja u našoj školi


U našem edukacionom centru garantira se poštivanje slijedećih kodeksa:

1. Kodeks ponašanja prema korisnicima usluga

2. Kodeks ponašanja prema zaposlenicima i vanjskim suradnicima

3. Kodeks ponašanja pri oglašavanju

KODEKS PONAŠANJA EC INTERLINGUA PREMA KORISNICIMA OBRAZOVNIH USLUGAŠkola Interlingua garantuje za :

1.   visoke nastavne i obrazovne standarde, te primjerene i učinkovite nastavne metode uz jasno definirane programe,

2.   profesionalno ponašanje i korektan poslovni odnos,

3.   potpunu tačnost i vjerodostojnost objavljenih informacija, posebno o broju nastavnih sati pojedinačnih obuka, broju polaznika po grupi te prilagođenosti programa dobi polaznika,

4.   strukturiran tok podučavanja podijeljen na odgovarajuće nivo i prilagođen potrebama polaznika,

5.   raspoređivanje polaznika u grupe u skladu s dobi, potrebama i predznanjem,

6.   redovitu primjerenu procjenu znanja polaznika te završni ispit primjeren dobi i programu tečaja,

7.   stalno stručno usavršavanje nastavnika i nadzor kvalificiranog stručnog koordinatora za nastavna pitanja/direktora za nastavu,

8.   redovito praćenje rada nastavnika,

9.   odsustvo svake diskriminacije korisnika usluga temeljem spola, nacionalnosti, vjere, rase ili socijalnog statusa,

10. poduzimanje svih razumnih sigurnosnih mjera za zaštitu korisnika usluga tijekom boravka u prostoru škole,

11. prilagođavanje polaznicima s posebnim potrebama, u okvirima mogućnosti škole,

12. jasno određene postupke za rješavanje žalbi, pritužbi i slučajeva neprilagođenog ponašanja korisnika usluga,

13. mogućnost konzultacija i savjeta u odabiru kurseva,

14. odgovarajući prijemni ured uz jasno naznačeno radno vrijeme,

15. cijene primjerene uslugama.KODEKS PONAŠANJA ŠKOLE PREMA ZAPOSLENICIMA I VANJSKIM SARADNICIMAŠkola Interlingua garantuje :

1. da svi zaposlenici i saradnici pojedine škole sklapaju sa školom ugovore u skladu sa zakonskim propisima i relevantnim državnim standardima, posebice u odnosu na:

• plaću,

• trajanje ugovora,

• broj radnih i nastavnih sati godišnje,

• ostale radne obaveze,

• plaćeni godišnji odmor (za zaposlenike po ugovoru o zapošljavanju na neodređemo vrijeme),

2. da svi zaposlenici i suradnici imaju odgovarajuće kvalifikacije za posao koji obavljaju;

3. da stručno i administrativno osoblje kontinuirano radi na vlastitom usavršavanju uz uvjete za permanentno stručno obrazovanje u okviru ili izvan radnog vremena;

4. da se osoblju osigurava odgovarajući radni prostor i korištenje adekvatne opreme;

5. postojanje jasno određenih postupaka za rješavanje pritužbi zaposlenika i suradnika te u slučaju pokretanja disciplinskog postupka;

6. da osoblje škole ima pravo na uvid u sve pravilnike i kodekse škole, te u sve relevantne informacije o poslovnoj politici, ciljevima, strategijama, postupcima i redovitim aktivnostima škole;

7. da ni na koji način ne diskriminira osoblje temeljem spola, nacionalnosti, vjere, rase ili socijalnog statusa.KODEKS PONAŠANJA EC INTERLINGUA PRI OGLAŠAVANJUInterlingua garantuje :

•   da njihovi reklamni i promotivni materijali sadrže vjerodostojne, potpune i jasne informacije o tkursevima i drugim aktivnostima škole,

•   da prije upisa jasno i potpuno upoznaju korisnike usluga s organizacijom nastave te jasno navode

a) minimalno trajanje kurseva s predviđenim datumima početka i svršetka, po mogućnosti

b) broj predviđenih nastavnih sati i mogućih drugih aktivnosti,

c)  datume praznika i ostalih neradnih dana,

d) postupke raspoređivanja polaznika u odgovarajuće nivoe, načine obavještavanja o uspjehu i uslove koje je potrebno ispuniti za dobivanje certifikata,

e)  veličinu i sastav grupe, uključivši dobnu skupinu,

f)   mogućnost korištenja grupe za potrebe usavršavanja nastavnika

•   da prije upisa jasno i potpuno informiraju korisnike usluga o sadržaju ugovora, posebno o tačnoj i potpunoj cijeni kursaeva te o pravima potpisnika u slučaju raskida ugovora(Prihvat ponude),

•   da sve cijene navedene u promotivnom i drugom pisanom materijalu jasno odražavaju usluge i/ili robe uključene u cijenu, sve predvidive dodatne poreze i davanja te usluge i/ili robe koje se mogu posebno ugovoriti i platiti (npr. polaganje međunarodnih ispita),

•   da certifikati i potvrde o pohađanju koje škola izdaje u bilo koju svrhu odgovaraju činjeničnom stanju i da se temelje na vjerodostojnom i primjereno održanom testu i/ili ispitu te da za cjelodnevne ili rezidenci-jalne tečajeve osigurava primjereni stručni nadzor nad malodobnim polaznicima.

 
160816