English (United Kingdom)

Naš i Vaš cilj je aktivna komunikacija!

Testiranja**v

TESTING POLICY

Školska godina 2014/15 – Opća pravila testiranja polaznika i izdavanja certifikata


ULAZNI TEST

U našem centru provjera znanja polaznika se vrši: prije početka nastave, u toku nastave i na kraju jednog ciklusa-modula/podnivoa/EU nivoa. Sva testiranja obavlja uglavnom Koordinator za nastavu, a u suradnji sa Ts. Postoji dakle nekoliko vrsta testiranja, a koji su :


TEST 1 - Placement test/Ulazna testiranja(pismeno, usmeno) kojim se određuje nivo znanja i raspoređivanje polaznika u odgovarajuću grupu, a prije početka nastave. Radi se tkzv. GLT(provjera znanja gramatike i vokabulara) te lower/upper stream-provjera znanja vještina. Takođe se radi i analiza potreba polaznika - TNA. Trajanje od 40-120 min.


Polaznici mogu imati slijedeće predznanje engleskog jezika, a nakon pristupanjai ulaznom testiranju : 


Pripremni/ Beginner - ne posjeduje skoro nikakvo predznanje iz Engleskog jezika.

Osnovni A/ Elementary - posjeduje neke osnovne vještine komuniciranja, ali mu je potrebna pomoć. Koristi govorni i pisani jezik u poznatim situacijama. Kada su u pitanju poznate situacije u stanju je da se sporazumjeva u razgovoru. U stanju je dati osnovne pismene informacije o ličnim podacima.

Osnovni B/ Pre-Intermediate - ima osnovne vještine iz oblasti govornog Engleskog u poznatim situacijama i ulogama. U stanju je da se adekvatno snalazi u osnovnim društvenim situacijama. Vlada pismenim jezikom koliko je potrebno za rješavanje jednostavnih zadataka. U situacijama koje su mu nepoznate može doći do prekida komunikacije, ali zna neke načine kako da pita za pojašnjenje.

Prijelazni/ Intermediate - posjeduje opšte znanje o osnovnim strukturama i iste zna pravilno koristiti u skoro svim svakodnevnim situacijama. Stekao je neko znanje iz oblasti relevantnih za njegove lične i profesionalne interese. Iako je jako vjerovatno da će praviti greške, u stanju je da efektivno komunicira , pismeno i usmeno, te da se služi strategijama za snalaženje u teškim situacijama.

Samostalni/ Upper-Intermediate - efektivno se služi i govornim i pismenim jezikom. Posjeduje aktivno znanje o osnovnim jezičkim strukturama i zna da ih pravilno koristi u većini situacija. Razumije većinu dijelova pismenog ili usmenog jezika. U stanju je da koristi i razumije idiome i složene jezičke jedinke u poznatim situacijama. Pravi određene greške, ali ih često sam može ispraviti i obično ne pravi greške koje ometaju komunikaciju.

Napredni/ Advanced - vlada svim osnovnim jezičkim strukturama. Prepoznaje razne jezičke stilove i efektivno vlada odgovarajućim stilovima relevantnim za privatne i profesionalne situacije. Može prepoznati značenje i otkriti nijanse u značenju u pismenom i usmenom jeziku, te u različitoj vrsti tekstova. Sporadične greške i nesporazumi su još uvijek prisutni, ali su obično ograničeni na nepoznate situacije i lako se prevazilaze.

PROVJERA PROGRESA I TESTIRANJA U TOKU/ NA KRAJU KURSA


TEST 2 . R&C - Revsion+Communication – rade se po potrebi nakon svake jedinke(Unit-a) s ciljem da se utvrde i eventualno uklone neke nejasnoće, greške i sl. Ne ocjenjuje se!!


TEST 3 . Modularni testovi, rade se nakon svakog završenog modula - 20. časa, a ovisno o dinamici uslovljenoj progresu polaznika te broju jedinki sadržanih u istom (nakon 2, 2,5 ili 3 jedinke-units). Provjerava se progres znanja svih vještina(R,W,L,S,G,V) jednog modula, a s ciljem da se utvrdi progres polaznika datog modula. 


TEST 4 . “End of course” Finalni ispit, radi se na kraju pređene knjige i provjerava se znanje cijelog jednog EU nivoa/knjige (3-5 modula) tj poznavanje svih vještina(R,W,L,S,G,V). Završnu ocjenu čini prosjek ocjena svih vještina i to 70% pisani dio te 30% usmeni dio,  a uslov za dobivanje certifikata o znanju je da je kandidat položio sve vještine R,W,L,S,V,G. Za kandidate koji nisu položili neku od vještina se ne računa prosjek. Ukoliko polaznik ne želi da radi retest (jedne ili više vještine) istom se izdaje certifikat o pohađanju lursa)


NOTE : Ukoliko ne položi bilo koju od vještina izdaje se samo certifikat o pohađanju kursa uz minimalno prisustvo od 66% nastave. U ovom slučaju polaznici mogu nastaviti na slijedeći kurs-modul ukoliko imaju prosjek ocjena preko 60% .


KOJE JE VAŠE ZNANJE ENGLESKOG JEZIKA?  TEST YOUR ENGLISH(click)

 
178000