English (United Kingdom)

Naš i Vaš cilj je aktivna komunikacija!

CERTIFIKATI INTERLINGUA Sarajevo


Certifikati  - Saglasnost Federalnog ministarstva obrazovanja

Certifikati, uvjerenja ili svjedožbe o uspješno završenom programu usavršavanje se izdaju nakon ispita, pismene i usmene provjere znanja, i to za nivoe:

 

 

 

 

Pripremni

A1

In Certifi. A1

nakon odslušanih    80 časova   ili pokazanog znanja i vještina datog nivoa

Osnovni

A2

In Certifi. A2

nakon odslušanih  240 časova   ili pokazanog znanja i vještina datog nivoa

Prijelazni

B1

In Certifi. B1

nakon odslušanih  340  časova   ili pokazanog znanja i vještina datog nivoa

Samostalni

B2

In Certifi. B2

nakon odslušanih  540  časova   ili pokazanog znanja i vještina datog nivoa

Napredni

C1

In Certifi. C1

nakon odslušanih  760  časova   ili pokazanog znanja i vještina datog nivoa

Vrsni

C2

In Certifi. C2 

nakon odslušanih 1000 časova ili pokazanog znanja i vještina datog nivoa

Tabela 4

*Note: Nakon završenih In A1, A2, B1, B2, C1, C2 nivoa, a nakon finalne provjere znanja svih vještina, te uspješno položenih testova u našem centru polaznici će dobiti odgovarajuće certifikate o uspjehu, o znanju datog nivoa. Odlukom Fedralnog minstarstva obrazovanja Interlingua je dobila Saglasnost na programe A1-C2, Br.03-38-8-301/03, te takođe i pozitivno Mišljenje istoimene institucije. Nakon ostalih kurseva Interlingua izdaje Certifikat o pohađanju, a nakon svakog modula Izvještaj o progresu.

 

 Certifikati

Od školske 2017/18 godine naš centar će izdavati certifikate o uspjehu,  pohađanju, te izvještaj o progresu polaznika.

Interlingua certifikati će se izdavati na 3 načina : 


1. Certifikati o uspjehu se izdaju nakon uspješno položenog ispita, pismene(vještine čitanja, pisanja, slušanja, razumjevanje teksta, gramatike i vokabulara) i usmene provjere znanja(vještine govora, tečnost i tačnost govora), isključivo nakon položenih svih vještina datog nivoa jedne knjige  i to za nivoe:

Pripremniuspješno 

A1

In Certifi. A1

nakon odslušanih   80 časova/ pokazanog znanja i vještina datog nivoa

Osnovni

A2

In Certifi. A2

nakon odslušanih 240 časova/ pokazanog znanja i vještina datog nivoa

Prijelazni

B1

In Certifi. B1

nakon odslušanih 340 časova/ pokazanog znanja i vještina datog nivoa

Samostalni

B2

In Certifi. B2

nakon odslušanih 540 časova/ pokazanog znanja i vještina datog nivoa

Napredni

C1

In Certifi. C1

nakon odslušanih 780 časova/ pokazanog znanja i vještina datog nivoa

Vrsni

C2

In Certifi. C2

nakon odslušanih1020 časova/ pokazanog znanja i vještina datog nivoa

Tabela 1


NOTE: Ispit nije uključen u fond sati niti jednog modula odn nivoa niti u cijenu kursa nego se posebno plaća prema cijenovniku centra Interlingua. Polaže se nakon odslušanog odgovarajućeg broja modula iz tabele ispod-4.kolona.


NIVO

OZNAKA

BR.ČASOVA

BROJ MODULA

ISPIT/Certifikat

1. PRIPREMNI: Starter/Beginner

A1

80

4 modula

A1

2. OSNOVNI  A: Elementary

 A2.1

80

4 modula

 

3. OSNOVNI  B: Pre-intermediate

  A2.2

80

4 modula

A2

4. PRIJELAZNI : Intermediate

B1

100

5 modula

B1

5. SAMOSTALNI A:Up-intermediate

B2.1

100

5 modula

 

6. SAMOSTALNI B: Pre-advance

B2.2 

100

5 modula

B2

7. NAPREDNI: Advanced

C1.1+C1.2

240

12 modula

C1

8. VRSNI: Proficiency

C21+C2.2

240

12 modula

C2

Total

1020

56 modulaCertifikati o znanju su validni od 6 mjeseci do 2 godine ovisno o poslovnom/životnom okruženju, sposobnostima o sobe, frekvenciji učešća i obimu korištenja stranog jezika i sl.


2. Certifikati o pohađanju se izdaju nakon svakog drugog, ukoliko mnjiga ima 4 ili 6 modula odn trećeg modula, ukoliko knjiga ima 5 modula, odgovarajućeg nivoa, knjige, i to za kurseve:

Svaki od Interlingua-e kreiranih kurseva (A1, A2.1, A2.2, B1, B2.1. B2.2, C1.1, C1.2, C2.1, C2.2) sadrži 5-6 modula od po 20 časova. U tabeli 2 je precizan prikaz broja kurseva i njegovih modula sa pojedinačnim fondom sati. Završni dvo/tro-modularni test nije uključen u fond sati zadnjeg modula od 20 časova i posebno se plaća prema cijenovniku centra Interlingua. Uslov za sticanje ovog certifikata je da polaznik ima prisustvo u nastavi od najmanje 2/3 ukupnog fonda sati..3. Interlingua Izvještaj o progresu, nakon svakog MODULA odn. modularnog testa izdaje se report o progresu.
1. Certifikat o znanju stranog jezika odgovarajućg EU nivoa


Certifikat o uspješno položenom ispitu(slika 1).  Uslov za dobivanje certifikata je da kandidat položi sve vještine R, W, L, S, V, G. te da ima prisustvo u nastavi od najmanje 3/4 ukupnog fonda sati. Ukoliko ne položi bilo koju od vještina izdaje se samo certifikat o pohađanju kursa. (slika 2). U ovom slučaju polaznici mogu nastaviti na slijedeći kurs-modul ukoliko imaju prosjek ocjena preko 60% .

Na kraju svakog EU nivoa(kao u tabeli 2) izdaje se certifikat o uspješno položenom završnom ispitu odgovarajućih nivoa koji se polaže odvojeno od kursa i posebno se plaća. i to kako slijedi:


Certifikat A1: nakon A1.2 Beginner +  A2.1.1 - Elementary 

Certifikat A2: nakon A2.2 Preintermediate

Certifikat B1: nakon B1 Intermediate;

Certifikat B2: nakon B2.1 Up-Intermed + B2.2 Pre-Advanced;

Certifikat C1: nakon C1.1 Advanced Low + C1.2 Advanced;

 Certifikat C2: nakon C2.1 Mastery A + C2.2 Mastery B

slika 1                                                                                                                                                                 slika 2 


2. Certifikat o pohađanju kursa(svaka 2-3 modula, ovisno o nivou)


Certifikati o pohađanju se izdaju na 2 načina:


1. U slučaju da polaznik završi min 2 ili 3 modula ili sve module certifikati o pohađanju se izdaju na slijedeći način i za nivoe kako sijedi:


Starter: nakon prva 2 modula izdaje se certifikat o pohađanju: Starter A1.1,nakon 2. dva modula certifikat o pohađanju Beginner A1.2.

Elementary: nakon 2. modula izdaje se certifikat o pohađanju: Elementary A2.1.1, a nakon 4. modula certifikat o pohađanju: Post Elementary A2.1.2

Pre-Intermediate: nakon 2. modula izdaje se certifikat o pohađanju: Pre-Intermediate A2.2.1, a nakon 4. modula certifikat o pohađanju Low-Intermediate A2.2.2;

Intermediate: nakon 2. ili 3. modula izdaje se certifikat o pohađanju: Mid-Intermediate,  B1.1.1 ili B1.1(ovisno o br.modula), a nakon 5. modula izdaje se certifikat o pohađanju: Intermediate B1.2;

Up-Intermediate: nakon 2. modula izdaje se certifikat  o pohađanju: High-Intermediate B2.1.1, a nakon 3. modula izdaje se certifikat o pohađanju: Higher-Intermediate B2.1.1, a nakon 5. modula certifikat o pohađanju: Upper-Intermediate B2.1.2

Pre-Advance: nakon 2. modula izdaje se certifikat o pohađanju: High-Up-Intermediate B2.2.1, a nakon 3. modula Higher Up-Intermediate B2.2.1, a nakon 5. modula se izdaje certifikat o pohađanju: Pre-Advance B2.2.2

2. U slučaju da polaznik nakon završetka knjige nije uspješno završio kurs izdaje se samo certifikat o pohađanju, uz uslov minimalne prisutnosti od 66%.

3. Izvještaj/Report  

- Izvještaj o progresu polaznika nakon svakog modula od 20 časova. Nema ocjene/ grafikon progresa svih vještina. Opisuje se procentualno svaka vještina pojedinačno. U opisu se nalazi skala ocjena od E-A(1-5), a za svaku navedenu veštinu. 


-Ocjena progresa „E“  znači da je polaznik pokazao veoma slab progres odgovarajuće vještine. Ocjena „D“ je slab progres, traži više rada, a pokriva dio od granične linije sa „E“ pa sve do gornje  crte koja graniči sa „C“. Ocjena znanja „C“ je indikator dobrog progresa i solidnog znanja, pokriva nivo od granične linije sa „C“ pa sve do gornje crte koja graniči sa „B“. Ocjena znanja „B“ je indikator vrlo dobrog progresa i  dobrog  znanja.. Ocjena „A“ je odličan progres i indikator je veoma jakih perfomansi polaznika.5-og narednog mjeseca.


Međunarodni Certifikati


Certifikati - Njemački jezik


1. Interlingua certifikati o pohađanju i o uspješno završenom nivou kursa. Više na CERTIFIKATI

2. Međunarodni certifikati za vizu, posao, studij, a nakon jednof EU nivoa, A1, A2, B1, B2, C1, ...
OSD - Austrijske jezičke diplome

Austrijska jezička diploma (ÖSD) je međunarodno priznat ispitni sistem za njemački jezik kao strani i drugi jezik. Ispiti ÖSD-a odgovaraju međunarodnim smjernicama i usmjereni su opisima nivoa prema Evropskom referentnom okviru za jezike (GER). ÖSD ispiti su međunarodno priznati kao dokaz o poznavanju njemačkog jezika. Detaljnije informacije o ÖSD ispitima možete pronaći na www.osd.at. Prijave za polaganje ispita se primaju u tajništvu Katoličkog školskog centra Sarajevo. Više informacija i datumi polaganja:


Termini ispita (klikni na link)

Cijene ispita (klikni na link)


Njemačke jezičke diplome - GOETHE ZERTIFIKAT klikni na link


NOTE: Jedino su Goethe-Certifikati i Austrijska jezička diploma te certifikati/diplome o uspješno završenim EU nivoima, odgovarajućeg standardiziranog broja sati,  širom svijeta priznati kao dokaz o poznavanju njemačkog kao stranog jezika. Potvrde o pohađanju za kurseve njemačkog jezika, ulazna testiranja ili druga neformalna testiranja nisu validan dokaz te zbog toga nisu priznati od strane poslodavaca u Njemačkoj ili odjela za vize.Certifikati - Engleski jezik

1. Interlingua certifikati o pohađanju i o uspješno završenom nivou kursa. Više na CERTIFIKATI

2. Međunarodni certifikati za vizu, posao, studij, a nakon jednof EU nivoa, A1, A2, B1, B2, C1, ..

CAMBRIDEG ESOL CERTIFIKATI, ispiti se polažu u Britanskom savjetu BiH. Više na linku:  Britanski savjet-Cambridge ispiti


NOTE: Jedino su Cambridge ESOL-Certifikati, te certifikati/diplome o uspješno završenim EU nivoima, odgovarajućeg standardiziranog broja sati,  širom svijeta priznati kao dokaz o poznavanju njemačkog kao stranog jezika. 
CEFR

nivoi

Nivoi-Opisno

Koliko

časova?

Koliko modula?

Koliko kurseva?

Broj modula

po kursu

C2

Vrsni

240

12

Proficiency A

Proficiency B

2x6

C1

Napredni

200

10

Lower Advance C1.1

Mid-Advance C1.2

2x5

B2

Samostalni

280

14

Up-intermed. B2.1

Pre-advanced B2.2

FCE B2

(2x5) + 4

B1

Prijelazni

200

10

Intermediate B1.1

Gold PET B1

2x5

A2

Osnovni

200

10

Elementary A2.1

Pre-intermediate A2.2

KET A2

4+5+1

A1

Pripremni

80

4

Pripremni - Beginner A1

1x4

 
178002